Tel: 1-732-442-7799

Egyházközségünk története

            (az első 110 esztendő)

Perth Amboy, New Jersey államban lévő város, melynek első telepesei 1660 tájékán érkeztek ide, többnyire vallásuk miatt elüldözött, skótok, angolok és franciák. Tömegesen magyarok az 1848-as szabadságharc után kezdtek az Amerikai Egyesült Államokba jönni, Kossuth Lajos Amerikai látogatását követően.
A XX. Század elején az Amerikai Egyesült Államokban már megalakultak az első magyar egyházak, így a New York City-i Kuthy Zoltán lelkipásztor, a South Norwalk-i Dókus Gábriel lelkipásztor, valamint Hámborszky Pál teológiai hallgató, arra bátorították a Perth Amboy-i magyarokat, hogy szerveződjenek és alapítsák meg a Perth Amboy-i Református Egyházat.
1903-ban 100 lélek letette az alapját a Perth Amboy-i első magyar református egyháznak, a presbiteriánus egyház égisze alatt „First Magyar Presbyterian Church of Perth Amboy N.J.” néven. Lelkészhiány miatt az első istentiszteleteket a Magyarországi származású Dr. Kacziány Géza tanár és író tartotta egy rövid ideig.
1904-ben a gyülekezet megválasztotta Kozma József lelkipásztort, aki a gyülekezet alapjainak a megszilárdításán dolgozott.
1905 április 25-én a gyülekezet levált a presbiteriánus egyháztól és „The Magyar Reformed Church of Perth Amboy, N.J.” név alatt saját templom megépítését tűzte ki célul. A magyarországi református egyház valamint a hívek áldozatos adakozásának köszönhetően de főként Isten kegyelméből megépült az első 400 férőhelyes fából készült templom, melynek ára $3,800 volt.
A gyülekezetünk első kórusa 1905-ben, míg egy másik forrás szerint 1908-ban alakult.  A     kórus vezetők és kántorok a következők voltak: 1908-1913 Arner Carrie; 1913-1942 ifj. Mátéy György; 1942-1949 Novák Erzsébet; valamint 1949-től máig (2013) is szolgáló Bányácski Lillian.
Az első harang megvásárlására 1906-ban   került sor, egy másik nagyobbat 1911-ben, míg végül az utolsó legnagyobb harangot 1936-ban szerezték be.
1908-ban Kozma József Magyarországra való hazatérését követően a gyülekezet Nánássy Lajos lelkipásztort hívta meg megüresedett lelkészi állás betöltésére. Ugyan ebben az évben H. Anderson kereskedő egy kis méretű, nádsíppal ellátott orgonát adományozott, melyet később egy új rézsíp orgona megvásárlásával leváltottak.  A keresztelési kegytárgyak tartóját 1909 nyarán a Vakációs Biblia Iskola 72 gyermeke adományozta az egyháznak.
1911-ben megépült a lelkészi lakás, melyhez később 1925-ben irodahelyiséget is csatoltak. Ugyan ebben az évben, 1911-ben megvalósult a temetkezési helyiségnek a beszerzése mely     Kálvária „Calvary Cemetery of the Magyar Reformed Church” nevet kapta.
A város északi részén lévők kifejezték igényűket egy számukra közelebb fekvő istentiszteleti helynek a megépítése felől, így 1916-ban nekifogtak a Cortlandt utcai imaház megépítésének.  Az imaházat később egy tűzvész megrongálta, s mivel a gyülekezeti tagok többsége addigra már autó tulajdonos volt, nem tartottak igényt a felújításra, így eladták.
Az első világháborút követően magyarok nagy számban voltak Keasbey-ben is, ezért 1920-ban a fogyófélben lévő Keasbey-i Presbiteriánus Egyháztól megvásárolták az imaházat amely a gyülekezet harmadik magyar református istentiszteleti helye lett.
1921-től, a gyülekezet döntését követően az Úri Szent Vacsora Sákrámentumát kiszolgáltatták minden hónap első vasárnapján és nem csak a nagyobb ünnepekkor, mint ahogy ez addig szokás volt. Ez a döntés mai napig sincs megváltoztatva, és tiszteletben van tartva.
Az amerikai egyházközségek a magyarországi anyaegyháztól való leszakadása után az 1920-as évektől a hovatartozás gondjával küszködtek.  A Perth Amboy-iak együtt a többi függetlenséghez ragaszkodó egyházakkal, megalapították Duquesne, PA-ban 1924 december 9-én az Amerikai Független Magyar Református Egyházat „The Free Magyar Reformed Church in America” néven, és megválasztották az első esperesüket Sebestyén Endre lelkipásztor személyében, valamint első világi főgondnokukat Bodnár István személyében, aki a Perth Amboy-i egyházközséghez tartozott.
1925-ben Csordás Ferenc főgondnoksága idején, az egyházközségi közgyűlés egy nagyobb templom megépítése mellett szavazott, melynek költségei $65,000-ra ugrottak. Az új templom 510 férőhelyes lett, de tartalék padokkal és székekkel 600 embernek helyet tudott biztosítani, felszentelésére hálaadás napján került sor folyó év november 26-án. A tornyot a hagyományos csillag, a kakas és a gömb díszíti.
A 20-as években megalakult a gyülekezetünk női köre, férfi köre, ifjúsági köre valamint cserkészcsapata. Dr. Nánássy Lajos fáradságot nem ismerő munkáját egyedien értékelte a gyülekezet.  A meglévő adatok szerint ő volt a történelem első egyházi alkalmazottja, aki az egyházközségtől egy autót kapott ajándékba hálájuk kifejezéseképpen a 20-as évek közepén.  1929-ben dr. Nánássy  Lajos, a Ligonier-i PA, Bethlen Otthon szuperintendenseként munkálkodott hűségesen haláláig.
1929-ben dr. Nánássy Lajos lemondását követően, a gyülekezet többsége Vincze Károly Carteret-i NJ lelkipásztort választotta meg.  Az erős hangú kisebbség, aki nem őt pártolta, hangot adott nemtetszésének és végül különvált egy újabb templomot építve.  „A keresztyén gondolatok és eszmék annyira háttérbe szorultak, hogy barátságok mentek tönkre, sőt testvéri és szülő és gyerekek közötti kapcsolatok is megromlottak.”  Bár később néhányan újra visszajöttek az anya-szentegyházunkhoz, a teljes újraegyesülés csak óhajként maradt meg évtizedeken keresztül, míg végül a kivált gyülekezet megszűnt és a Woodbridge-i NJ, Református Egyházhoz csatlakozott.  Vincze Károly egy nagyon nehéz időszakban lett a gyülekezet lelkipásztora, aki tanulmányaival, a ”Magyar Kálvinista Rómában” szerzett doktorátusával, valamint hűséges munkájával 25 éven keresztül gazdagította és ápolta ezt a gyülekezetet, majd az itt lévő szolgálata alatt főesperessé választatott, a püspökség meglétének hiánya miatt, ami valójában ugyanazt a funkciót töltötte be.
1933-ban a gödöllői cserkész világdzsemborin a Perth Amboy-i gyülekezet képviselve volt Charles Cherris személyében.
A második világháború a gyülekezetünkből is megkövetelte áldozatait:  Joseph Bányácski, Alex Bereczky, Jr., John L. Csorba, Leslie S. Kálmán, John Kardos, Jr., Martin Kenéz, Jr., Andrew Koncsol, John Rezesh, Jr., John Román, Jr., valamint Joseph Tóth.  Emlékük legyen áldott.
1947-ben a gyülekezet ifjú nőnemű generá-ciója megalapította gyülekezetünk ifjú női körét Vincze Károlyné irányítása alatt.  Első elnöküknek Innamorati Vilmát választották.
Dr. Vincze Károly esperes élete végéig az Úr szolgálatában állott, 1954 januárjában egy temetési szolgálat közben szívinfarktust szenvedett, és pár nappal később megtért az ő teremtőjéhez.
1954-ben a gyülekezet Ábrahám Dezső Roebling-i, NJ lelkészt választotta meg a megüresedett hely betöltésére.
1955-ben egy építkezési bizottság alakult mely a Magyar Református Központ megépítését és az építkezési folyamat megfigyelését tűzte ki célul.  A Magyar Református Központ megépült 1958-ra melynek költségei negyedmillió dollárra ugrottak.
Az 1956-os forradalmat követően a gyülekezetünk létszáma gyarapodott a kommunizmus miatt hazájukat elhagyni kényszerülő testvérek tömeges kivándorlása eredményeképpen. Egyházunk 117 hazáját kényszerülni elhagyó testvérének nyújtott segéd-kezet, melyből csak nagyon kevesen váltak egyháztaggá.
1964-ben a templom alatti Nánássy terem padlóját, mennyezetét és falait felújítottuk valamint villany és fűtőrendszer bevezetése használhatóvá és kellemesé tette.
1968-ban Nt. Ábrahám Dezső kiérdemelve az egész egyháztest szeretetét és megbecsülését az Amerikai Magyar Református Egyház püspökéül választatik.
1969-ben a Vasárnapi Iskola számára a Magyar Református Központunk egyik helyiségében kápolnát építettek.
1970-ben egy új Müller orgonát vásárolt az egyházközség, a régi orgona klaviatúráját pedig emlékként ma is a templomban őrizzük.  „A 61 éves szolgálata alatt az orgona 1,059 esküvőt, 2,773 keresztelőt szolgált, majd pedig 1,185 egyháztagot búcsúztatott a gyülekezetből.”
Az 1973-as évtől kezdődően a templom felújítására van téve a hangsúly, amikor is a templomot teljesen átalakitják és helyére kerül a mai napig is látható Úrasztal a Rácz család adományának   köszönhetően.  1974-ben Ábrahám Dezső lelkipásztor a Michigan-i Allen Park-i gyülekezet meghívásának tett eleget, így a megüresedett lelkészi állás betöltésére Török István Roebling-i lelkipásztor választatott.
1976-ban Benga Jolán vezetésével megindult a Magyar Népművészeti Szakkör, majd két évre rá a Magyar Nyelvoktatási tanítás.  1977-78-as években Stephen Katkó főgondnoksága alatt két jelentős hagyatékban részesült anyaszentegyházunk, az egyik Árpád Jánosné hagyatéka $172,923.88, valamint Henry P. Roger és neje hagyatéka $22,626.35 értékben.  1978 augusztusában megalakul a Baráti Kör, ennek kebelében pedig rá egy évre, 1979-ben a Biblia óra, az új főgondnok, Charles Gabos idejében.
1980-ban a gyülekezet megvásárolta az első mikrobuszt, mely a gyülekezet templomba való nehézségeit próbálta megoldani, illetve a gyülekezeti kirándulások alap szállítóeszközévé vált.  1987-ben ezt egy újra cserélik.  1993-ban egy 25 személyes buszt is vásároltak, amit majd 2005-ben eladtak.  2000-ben a régi mikrobuszt egy újra cserélik.
A 60-as 70-es évek egyik egyedi és nagy sikernek örvendő programja a Szombati Biblia Iskola, az 1978-ban elkezdett Baráti Kör, az 1985-ben elindított Idősek köre, mely tevékenységek együtt az Idősek Női Körével együtt 1992-ben megszűntek.
Az 1980-as évek eleje a központ, a templom, a temető és a parókia körüli javítások és karbantartások évei, melyek közül kiemelkedik Emma és Joseph Seeman 1982-ben adományozott torony zenéje.
A gyülekezetet nagy büszkeséggel töltötte el, hogy egyik gyülekezeti tagjuk Louis Medgyesi 1982-ben, mint diáklelkész szolgált a Perth Amboy-i gyülekezetben, s rá egy évre mikor William Pastor főgondnoksága alatt a lelkészszentelést itt tartották Perth Amboyban, a 4 felszentelendő lelkész közül az egyik Louis Medgyesi volt, akit áldások közepette engedtek el új szolgálati helyére Fairport Harbor, Ohioba.  Itt feltétlenül szükséges megemlíteni az egyházköségünkből származó másik lelkészt, Ollie Benkő Hall lelkésznő személyében. Az 1983-as év más okból is  kiemelkedő, egyrészt azért, mert megválasztották a Perth Amboy-i Magyar Református Egyház első presbiternőjét, másrészt kiemelkedő volt Török István lelkipásztor és Cynthia Bányácski házasságkötése miatt is.
1984-ben ifj. Lovász Andrást választják főgondnoknak és első jelentésében megírja sokak által ismert és idézett elmélkedését „az egyházunk kihalás veszélye alatt van” központi gondolattal („our church is in danger of dying”).
A Szombati Iskola és a Vasárnapi Iskola 1985-ben összeolvad, rá egy évre pedig a heti kétszeres alkalommal (csütörtökön és vasárnap) megtartott Biblia Óra, csütörtöki összejövetelei megszűnnek.
1989-1994 között a főgondnok Robert Zámbó akinek a főgondnoksága alatt megfogalmazódik a gyülekezet lélekszámának csappanása következtében, hogy ha lélekszámbeli növekedést nem is tudunk elérni, koncentráljunk a minőségre. 1990-ben megszűnik a Baráti Kör, majd rá két évre az Idősebb Női Kör.
1994-ben megépül az új garázs, a gyülekezet anyagi kimutatása pedig Lovász Andrásnak köszönhetően komputerizáltatik, azaz korszerűvé válik.
Az 1995-ös év egy újabb kitörés a sablonból a gyülekezeti életben, hisz megválasztják az egyházunk történelmében az első és jelen pillanatig (2013) egyetlen főgondnoknőnket, Novák Erzsébet személyében, aki sajnálatos módon ez év   végén megtért az ő teremtőjéhez.  A megüresedett főgondnoki állást Kim Latkovich tölti be, akinek főgondnoksági évei a karbantartások évei: a 1996-os erős hóvihar (blizzard) okozta károk rendbehozása, a Központ tetőjének, a parókia ablakainak, a torony harangjainak a felújítása, fogyatékosoknak való feljáró építése a Központban, új szőnyeg lerakása, templomban, parókián, meg egyéb karbantartások és karbantartási kiadások.
Török István a Perth Amboy-i gyülekezet lelkészeként leszolgált 28 évében (30, ha figyelembe vesszük, hogy Ábrahám Dezső idejében 2 évig volt diáklelkész) főleg a barátságok és testvéri kapcsolatok kialakítására, valamint a lelki vezetésre tette a hangsúlyt, de mivel 2002-ben Török  István az Amerikai Magyar Református Egyesület „Hungarian Reformed Federation of America” megválasztotta elnökeként eltávozott a gyülekezetünkből.
Helyében 2002 nyarán dr. Kocsis A. Attila   Mezőtúri lelkipásztor választatott, aki feleségével Kocsis Anikó lelkipásztorral együtt dupla ajándékként volt fogadva, hiszen megkétszerezett erővel dolgozhattak a gyülekezet lelki életének megszilárdítása és megjobbítása érdekében. 2002 a  kiadások éve is volt. A parókia körüli javítási rendbe hozási kiadások voltak a nagyobbak, de a Központ és a templom sem volt ezektől mentes, a végösszeg pedig: $74,835.
Az egyházközségünk 100 éves évfordulóján, 2003-ban, egyfelől sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Linden-i Református Egyházközség megszűnt, de öröm volt, hogy döntésük alapján a Perth Amboy-i gyülekezethez csatlakoztak, amely szeretettel fogadta kebelébe, a rövid, alíg 50 éves múltú egyházközséget, mely a mi leányegyházunk ként volt számontartva, mert, Vincze Károly javaslatára volt alapitva Hunyady László által. Linden történelmében két lelkész szolgált: Nt. Hunyady László és Nt. Batiz Ambrus. A 2003-as év kiemelkedő eseményei közé tartozik a Veteránok Emléktáblájának a felavatása is. A 2003-as év szomorú eseményei közé tartozik, főgondnokunk Kim Latkovich hirtelen megbetegedése, aki egészségi állapota miatt feladatát betölteni nem tudta, így új főgondnoka egyházközségünknek Ernest Marczi lett 2004-től, mely a templom és temető körüli javítások, valamint a Hanwoori Amerikában élő Koreai Evangélikus Egyházközséggel való közreműködés, akik a Központot bérelték ki.
A 2005-ös év munkálatai a Központ körül forogtak, mint konyha felújítás vagy új légkondicionáló beszerelése, és a templom körül az új olajtartály beszerelésével. Egy másik nagy esemény az volt, mikor átadtuk a Debreceni Református Kollégiumnak „örökös letétként, gyülekezetünk tulajdonjogát fenntartva, Kossuth Lajos 1874-ben, fiához írt levelét.”
Sajnálattal kellett elfogadni a Vasárnapi Iskola vezetőjének, Judith Quinnek a visszavonulását 2005-ben, de öröm volt látni másfelől azt, hogy van folytatás, Laura Dinicola vezetésével.
2007-ben sikerül a templom ablakainak külső és belső felújítása, és elbúcsúzunk a Koreai Egyháztól, akiknek tagjai visszatértek Staten Island-i otthonukba.  Hunyady Piroska az egyházközségünk egyetlen titkárnője, Arlene Sabó hirtelen megbetegedése után, munkája pedig megtöbbszöröződik, mert dr. Kocsis Attila a Keleti Egyházmegye esperesévé választtatik.
Központunkat, fennállásának 50. évében, 2008-ban egy spanyol nyelvű egyházközségnek Presencia del Rey-nek adtuk ki bérbe, és a temető útjának a leaszfaltozását tűztük ki célul, amit a következő évben kiviteleztünk.
A 2010-es év eseményteljes volt.  A templomi orgonánk bár évi karbantartáson átment, 40 év után egy alapos nagyjavításra szorult. Az ifjak Elizabeth Kish hagyatékának köszönhetően       komoly támogatásban részesülhetnek tanulmányaik továbbfolytatásában.  Szomorúan vehette a gyülekezet tudomásul, hogy az 1929-ben tőlünk levált Amboy Avenue-n tartózkodó Magyar Református Egyházközség, terheket nem bírván hordozni, ingatlanjaikat eladták és a Woodbridge-i Református egyházközségnél találtak új otthonra. A másik nehéz, a gyülekezetet választás elé állító esemény, a dr. Kocsis Attila felmondását követően érte az egyháztagokat, mert Dr. Kocsis A. Attila 2010-ben Magyarországra költözött, mint a nemzetpolitikai államtitkárság diaszpóra osztályának vezetője.
2011 az új lelkipásztor keresésének az éve, melynek eredményeképpen ez év karácsonyától a gyülekezet új lelkipásztora az erdélyi származású, Maros megyei Nagyteremiből jött Szász András.
2012 - A Nőszövetség 65. Évfordulóját ünnepelte egy vacsorával, amelyen részt vett a Nőszövetség első elnöke, Innamorati Vilma. Ebben az évben megalakult a Szombati Szocializáló Csoport , újraindultak a Bibliaórák, a magyar nyelv oktatás és a ifjúsági csoport is. Ebben az évben számos fontos projektet is végrehajtottunk. Ide tartozott a parókia kifestése, a padlószőnyeg cseréje a parókián és a templom egyes részein. Kicseréltük a konyhapadlót a parókián Nagy-Mélykúti András nagylelkű munkadonációja révén. Emellett Gégény Viktor önkéntes munkájának köszönhetően megjavítottuk templomunk egyik meghibásodott légkondicionálóját. A temetőnk útjának védőburkolattal való bevonása is ebben az évben készült el.
2013 - Az egyházunk megalapításának 110. és a Központ 55. évfordulója volt. Az Presbitérium tagjai a következők voltak: Szász András, lelkipásztor; Marczi Ernest, főgondnok; Bányácski Mark és Rhodes Thomas algondnok; Dinicola Laura, titkár; Lovász C. Andrew, pénztáros; Hunyady Priscilla, segédpénztáros; valamint Bányácski Lillian, Jenkins Priscilla, Kopko Kevin, Kovács Elaine, Kovács László, Latkovich Jeffrey és Zambo Robert presbiterek. Ebben a 2013-as évben kicseréltük a templom alagsorának ablakait és kicseréltük a tönkrement fa lambériát. Megjavítottuk a Sandy hurrikán által okozott károkat, amelyek a templom tetőjét és erkélyét károsították meg. Viktor Gégény újabb önkéntes munkájának köszönhetően a második légkondicionálót is kicseréltünk a templomunkban. Ezen projektek mellett pénzügyi támogatást nyújtottunk a rászorulóknak ideértve a magyarországi árvízkárosultakat a Debreceni Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül.
2014 - A Latkovich testvéreknek köszönhetően felújítottuk a templomunk előterét. Egy ponyvát helyeztünk el a gyomnövekedés megakadályozása végett, és arra fehér köveket helyeztünk. Emellett megcsiszoltuk és újrafestettük a nagy templomi ablakok külső részét és a Kirkland Place oldalán lévő fekete kerítést is.
2015 - Az év során figyelmünk a templom "Szabályzatainak és Rendelkezéseinek" újragondolására összpontosult. Megnyitottuk temetőnket más Magyar Református Egyházak tagjai előtt, beindítottunk egy honlapot és az egyházközségünk egy logót fogadott el. Kicseréltük a meghibásodott csengőrendszert és megkezdtük az elromlott templomi harangok megjavítását. Ebben az évben pénzügyi segítséget nyújtottunk a rászoruló tagjainknak, az erdélyi, Kékes nevű falu vasárnapi iskolásainak, akik ajándékokat kaptak, valamint 22 éhező gyermeknek Fületelkéről, akiket karácsonykor támogattunk adományainkkal.
2018 – ban kicseréltük a garázsajtót, a két viharajtót a parókián és új tetőt helyeztettünk a Központra. Támogattuk azokat is, akiknek pénzügyi segítségre volt szükségük, ideértve néhány tagunkat és a végtagját elvesztő Nemeti Gabriella nevű árva gyermeket, akinek orvosilag nézve sikeres műtétben volt része.
2019 – ben a fő projektünk a parkoló újraaszfaltozása és a kocsifeljáró újrabetonozása volt, ami közel 70 000 dollárba került. Folytattuk a pénzügyi segítségnyújtást azoknak, akiknek szükségük van rá. Ebben az évben támogattuk Erdélyi Esztert, egy szlovákiai fiatal lányt, aki sikeres szívsebészeti beavatkozáson esett át. Továbbá vendégül láttuk Rózsa Enikőt, aki előadást tartott a fületelki missziómunkájáról, ahol rendszeresen 22 rászoruló gyermeknek visz eledelt.
2020 - Habár a templomot március és június között a Covid-19 járvány miatt be kellett zárjuk, a CDC előírásai szerint újra megnyitottunk júniusban. Az év fő kiadása a templomunk nagy ablakainak megjavítása volt.
2021 – ben felújítottuk a parókia fürdőszobáját, a templom parkolóját bevontuk védőburkolattal, és megjavítottuk a Központ megrongálódott támaszfalát.
2022 - Felújítottuk a parókia konyháját, és cseréltük a parókia irodai bejárati lépcsőjét.
2023 - Az egyházunk 120. évfordulója volt. A presbitérium tagjai a következők voltak: Szász András, lelkipásztor; Latkovich Jeffrey, főgondnok; Banyacski Mark, algondnok; Novak Vilma, titkár; Lovasz C. Andrew, pénztáros; Hunyady Priscilla, segédpénztáros; és Brian Dinicola, Laura Dinicola, Priscilla Jenkins, Katalin Kökényesdi, Ernest Marczi, Peter Latkovich, Maryann Parsons és Diana Pribish, presbiterek.

A presbitérium, a főgondnok, a lelkipásztor mind fontos elemei az egyházi életünknek, de nem szabad elfelejtkezni arról, aki a legfontosabb: TE. Isten szeretetét kimutatta feléd az által elküldte Fiát közénk „hogy valaki hiszen Ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  Jn. 3,16 ...és ez a mi célunk itt a földi életben, hogy ezt az örömüzenetet NEKED átadjuk.


331 Kirkland Place, Perth Amboy, NJ